Home » Statut szkoły

Statut szkoły

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 im. Grzegorza Piramowicza w Kamienicy Górnej

 

(oddział przedszkolny, szkoła podstawowa)

PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie:

 • Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 • Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm);
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017r. poz. 1147)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.
  w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
  i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z późn. zm.).

Rozdział I

Podstawowe informacje o szkole

§ 1.

 Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy rozumieć Szkołę Podstawową w Kamienicy Górnej.
 2. Dyrektorze –  należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej.
 3. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny ( nadzorującym) – należy rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
 4. Organie prowadzącym –  należy rozumieć Gminę Brzostek.
 5. Poradni ? należy rozumieć Poradnię Psychologiczno –  Pedagogiczną.
 6. MGOPSie – należy rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku.
 7. Radzie Rodziców – należy rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej.
 8. Rodzicach  – należy rozumieć także prawnych opiekunów.
 9. Ustawie – Ustawę prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2017 roku.

§ 2.

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kamienicy Górnej.
 2. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu, stosuje się skrót: SP w Kamienicy Górnej.
 3. Na pieczęciach i stemplach może być używany dodatkowo adres szkoły, numer telefonu, NIP oraz REGON.
 4. Siedzibą Szkoły jest budynek położony w miejscowości Kamienica Górna 172.
 5. W Szkole funkcjonują oddziały przedszkolne.
 6. Szkoła używa pieczęci podłużnej z napisem ,,Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kamienicy Górnej ,39-232 Grudna Dolna, NIP 872-20-14-004
 7. Szkoła używa w/w pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 3.

 1. Szkoła jest placówką publiczną, koedukacyjną.
 2. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi w:
 3. oddziale przedszkolnym – grupa „0” – 1 rok,
 4. grupie dzieci młodszych ? od 1 do 3 lat.
 5. szkole podstawowej – 8 lat,
 6. Pod koniec klasy ósmej organizuje się egzamin ósmoklasisty według odrębnych przepisów określających szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów szkół podstawowych i słuchaczy szkół podstawowych dla dorosłych
 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Brzostek.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 3. Szkoła jest jednostką budżetową, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.
 4. W obwodzie szkoły znajdują się Kamienica Górna i Bączałka.

Rozdział II

 Oddział przedszkolny

Cele i zadania wychowania przedszkolnego

§ 4.

 1. Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 1. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.
 2. Główne zadania oddziału przedszkolnego to:
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 • zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb,
 • zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie ?gotowości szkolnej?,
 • współdziałanie z rodziną dziecka.
 1. Zadaniem nauczycieli oddziału przedszkolnego jest:
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków,
 • planowanie, prowadzenie i dbanie o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • współpraca z rodzicami, poradnią w celu rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • organizowanie spotkań z rodzicami.
 1. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
 • rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w Szkole, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
 • nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w Szkole;
 • pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 1. W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w Szkole, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I.

§ 5.

 1. Oddziały przedszkolne realizują nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 2. Oddział realizuje swoje zadania w oparciu o dopuszczony do użytku przez Dyrektora Szkoły program wychowania przedszkolnego.
 3. W celu realizacji zadań oddziału przedszkolnego dyrektor i nauczyciele współpracują z:
 • Poradnią
 • rodzicami,
 • MGOPS,
 • organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

Współpraca z rodzicami

§ 6.

 1. Nauczyciel i rodzice oddziału przedszkolnego zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale przedszkolnym;
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego  i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości   i umiejętności;
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np. wspólnie organizują uroczystości, w których biorą udział dzieci.
 1. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z dopuszczonym do użytku przez Dyrektora Szkoły programem wychowania przedszkolnego;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela w rozpoznawaniu przyczyn, trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
 1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, które organizowane są kilkakrotnie w roku.
 2. Częstotliwość spotkań ustala nauczyciel oddziału przedszkolnego w zależności od potrzeb.
 3. Formy współpracy z rodzicami dzieci oddziału przedszkolnego:
 • zebrania grupowe,
 • rozmowy indywidualne,
 • zajęcia otwarte,
 • uroczystości z czynnym udziałem rodziców,
 • spotkania z rodzicami, wspólne świętowanie,
 • współpraca z rodzicami przy organizacji wycieczek,
 • organizacja zajęć dodatkowych na wniosek rodziców.
 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania są obowiązani do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora Szkoły Podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w 16 ust. 5b Ustawy o systemie oświaty.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

§ 7.

 1. Do zadań rodziców należy zapewnienie bezpiecznego dotarcia dzieci do oddziału przedszkolnego i powrót do domu po zajęciach a w szczególności:
 • rodzice przyprowadzają dzieci przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć i przekazują opiekę nad dzieckiem wychowawcy grupy;
 • rodzice odbierają dziecko po zakończeniu zajęć w obecności nauczyciela prowadzącego ostatnie zajęcia w oddziale przedszkolnym w danym dniu.
  1. Rodzice mogą upoważnić na piśmie w obecności nauczyciela oddziału inne osoby zapewniające pełne bezpieczeństwo ich dziecka w drodze do i ze szkoły.

Organizacja pracy oddziałów

§ 8.

 1. Roczny i dzienny czas pracy oddziału z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora uwzględniając odrębne przepisy.
 2. O wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice będą na bieżąco powiadamiani.
 3. W oddziale prowadzi się dodatkowe zajęcia z religii i języka angielskiego.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
 5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców, w miarę posiadanych możliwości lokalowych, przyjmuje się dzieci 5- letnie, oraz dzieci spoza obwodu .
 6. Do grupy dzieci młodszych mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a w uzasadnionych przypadkach dzieci 2,5 letnie.
 7. Szczegółowe terminy zapisów, zasady i kryteria przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych określi Dyrektor Szkoły w drodze zarządzenia.
 8. Dokumentację oddziału stanowią:
 • miesięczny plan pracy;
 • dziennik zajęć;
 • dokumentacja prowadzonych obserwacji.
  1. Oddziały zajmują sale przeznaczone wyłącznie dla tych oddziałów.
 • Oddziały korzystają ze wszystkich pomieszczeń i terenów Szkoły na zasadach ogólnie obowiązujących.
 • Dzieci mają możliwość spożycia ciepłych posiłków w stołówce szkolnej na ogólnie obowiązujących zasadach.
 • Nauczyciel oddziału przedszkolnego jest członkiem Rady Pedagogicznej działającej
  w szkole.
 • Do nauczycieli oddziału przedszkolnego stosuje się przepisy dotyczące nauczycieli przedszkoli.
 • W oddziałach przedszkolnych rodzice wybierają swoich przedstawicieli do Prezydium Rady Rodziców.

Rozdział III

Cele i zadania szkoły

§ 9

Nauczyciele Szkoły dostosowują sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają ich samodzielność uczenia się, inspirują je do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.

 1. Edukacja w Szkole, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, ma na celu przede wszystkim:
  • prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;
  • rozwijać poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
  • rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;
  • rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;
  • umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów;
  • rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych;
  • kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;
  • rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;
  • wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
  • stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewniać warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych;
  • zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;
  • uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans;
  • stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
  • stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
  • stwarzać przyjazną atmosferę i pomagać dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej.
 2. Nauczyciele, mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, współdziałają na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw, szczególnie w kształceniu zintegrowanym.
 3. Edukację uczniów prowadzi się na bazie programów nauczania i podręczników:
 • nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;
 • nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania;
 • Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania;
 • dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania; Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego;
 • Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
 • Dyrektor Szkoły podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;
 • nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów;

§ 10.

 1. W zakresie pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, Szkoła zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności:
 • znajdywali w Szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
 • rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
 • mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak całej edukacji na danym etapie;
 • stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;
 • poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie;
 • przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
 • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

Sposoby wykonywania zadań

§ 11.

 1. Realizacja celów i zadań Szkoły następuje poprzez:
 • integrację wiedzy nauczanej poprzez:
 1. kształcenie zintegrowane w klasach I – III,
 2. zajęcia edukacyjne w klasach IV – VIII z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych: prozdrowotnej, regionalnej, ekologicznej, czytelniczej i medialnej.
 • wprowadzanie w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,
 • umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
 1. poznawanie historii kraju i regionu na lekcjach języka polskiego, historii, przyrody i godzinach z wychowawcą oraz włączanie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów do realizowanych przez nich programów ścieżek edukacyjnych,
 2. włączenie w ceremoniał i kalendarz imprez szkolnych uroczystości związanych z obchodami świąt i rocznic historycznych,
 3. organizowanie wycieczek dydaktycznych,
 4. naukę religii zgodnie z wolą rodziców;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej polegającej na:
 1. organizowaniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć specjalistycznych, rozpoznawaniu i diagnozowaniu środowiska rodzinnego,
 2. szkolnego i rówieśniczego ucznia przez wychowawców i higienistkę szkolną,
 3. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
 4. rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 5. wspieraniu uczniów z wybitnymi uzdolnieniami,
 6. podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu profilaktyczno-wychowawczego,
 7. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów,
 8. wspieraniu rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
 9. dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 10. wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 11. wspieraniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 12. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • upowszechnianie zasady promocji i ochrony zdrowia poprzez:
 1. uwzględnianie w realizowanych programach nauczania i wychowania edukacji prozdrowotnej i ekologicznej,
 2. organizowanie zajęć o tematyce związanej z ochroną zdrowia,
 • otaczanie opieką uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły, poprzez:
  1. współpracę z lekarzem i higienistką szkolną,
  2. organizację nauczania dla uczniów niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. kierowanie uczniów z wadami postawy na zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,
 • umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizację indywidualnego programu lub toku nauki oraz ukończenie nauki w skróconym czasie poprzez:
 1. organizowanie kół zainteresowań,
 2. organizowanie konsultacji według tematyki zaproponowanej przez uczniów,
 3. kształcenie umiejętności pracy z dokumentami i literaturą popularnonaukową,
 4. kształcenie sprawności językowej – narracje reporterskie, recenzje,
 5. konkursy, quizy, gry dydaktyczne, zawody.
 • kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów,
 • przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji,
 • wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,
 • kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
 • podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji,
 • prowadzenie lekcji religii/etyki,
 • współpracę z rodzicami,
 • uwzględnianie zaleceń poradni, współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, sądem rodzinnym oraz innymi instytucjami i organizacjami.

Nauka religii

§ 12.

 1. W Szkole obowiązują następujące zasady organizacji nauki religii i etyki:
 • Szkoła organizuje naukę religii i etyki na podstawie odrębnych przepisów;
 • rodzice składają pisemną deklarację udziału dziecka w zajęciach religii lub etyki w momencie podjęcia przez nie nauki w Szkole,
 • deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnych latach nauki, może natomiast zostać zmieniona,
 • w przypadku rezygnacji z zajęć religii lub etyki rodzice robią to w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do Dyrektora Szkoły,
 • uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie;
 • nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;
 • wymiar godzin lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą władz zwierzchnich kościołów i innych związków wyznaniowych;
 • tygodniowy wymiar godzin etyki ustala Dyrektor;
 • nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu do wiadomości;
 • te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii;
 • Szkoła zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do szkoły wydanego przez:
  1. w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego,
  2. w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych;
 • uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, o ile religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek;
 • opiekę nad uczniami w tym czasie sprawują katecheci inni pracownicy pedagogiczni wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły,
 • ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły,
 • ocena z religii/etyki jest wystawiana według oddzielnych przepisów.

Program profilaktyczno-wychowawczy

§ 13.

 1. W Szkole jest realizowany Program profilaktyczno- wychowawczy.
 2. Szczegółowe zasady tworzenia i uchwalania Programu profilaktyczno- wychowawczego regulują odrębne przepisy.
 3. W oparciu o Program profilaktyczno- wychowawczy Szkoły konstruowane są plany działań wychowawczych w poszczególnych klasach.
 4. Każdego roku w Szkole opracowuje się roczny „Plan pracy szkoły” zawierający:
 • wybrane zagadnienia związane z rozwijaniem zainteresowań uczniów,
 • planowane konkursy, turnieje, apele, uroczystości i imprezy środowiskowe,
 • wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki,
 • organizacje roku szkolnego,
 • wybrane działania administracyjno – gospodarcze na dany rok szkolny.

Realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia

§ 14.

 1. Szkoła realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:
 • prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki,
 • krzewienie trzeźwości i abstynencji, udzielanie pomocy uczniom ofiarom przemocy domowej,
 • zapewnienie posiłków w szkole dla uczniów przy udziale samorządu lokalnego i rodziców,
 • kształtowanie u uczniów postaw: odpowiedzialności za swoje zdrowie, umiejętności komunikowania się z innymi, rozwiązywania własnych problemów oraz radzenia sobie z konfliktami i stresem,
 • stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym integrację z rówieśnikami i aktywne włączanie się w życie Szkoły.
 1. Do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia włączani są higienistka szkolna oraz pracownicy ośrodka zdrowia.

Realizacja zadań związanych z rozwijaniem zainteresowań uczniów

§ 15.

 1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów przez:
 • czynne uczestnictwo w organizowanych przez Szkołę zgodnie z potrzebami i życzeniami uczniów oraz z jej możliwościami fizycznymi różnych formach zajęć pozalekcyjnych m.in. w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań,
 • swobodne korzystanie ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej oraz korzystanie z porad i wskazówek nauczycieli – bibliotekarzy szkolnych,
 • udział w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, quizach, zawodach sportowych organizowanych przez Szkołę i pozaszkolnych,
 • czynne uczestniczenie w wycieczkach, rajdach i imprezach turystyczno -krajoznawczych organizowanych przez Szkołę,
 • korzystanie pod opieką nauczyciela z sal, pracowni, urządzeń i sprzętu szkolnego,
 • indywidualną pracę nauczyciela z uczniem na zajęciach lekcyjnych i konsultacjach indywidualnych,
 • stwarzanie możliwości do realizacji indywidualnego programu i toku nauki.

Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów

§ 16.

 1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, a w szczególności poprzez:
 • sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
 • sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek przedmiotowych i turystyczno – krajoznawczych, rajdów, biwaków, imprez, zawodów sportowych ustalonych harmonogramem szkolnym:
  1. przydzielenie 1 opiekuna (osobę dorosłą) na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wychodzi poza teren miejscowości i nie korzysta z pojazdów,
  2. przydzielenie 1 opiekuna na 15 uczniów w czasie wycieczki poza miejscowość,
  3. przydzielenie 1 opiekuna na 10 uczniów w czasie turystyki kwalifikowanej,
 • zapewnienie przez nauczycieli opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie przerw międzylekcyjnych (dyżury nauczycielskie),
 • omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i apelach,
 • przeznaczenie do nauki oddzielnych sal lekcyjnych dla uczniów klas I-III,
 • zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom klas 0 ? VIII,
 • szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego rodzaju sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,
 • systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową,
 • utrzymywanie kuchni, świetlicy i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności w stałej czystości,
 • uwzględnienie (w miarę możliwości) w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,
 • różnorodność zajęć w każdym dniu ,
 • nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne tych samych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem tych zajęć, których realizacja programu tego wymaga,
 • podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem w Internecie do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego.

Organizacja dyżurów

§ 17.

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez dyżury nauczycieli w budynku.
 2. Dyżur wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
 3. Plan dyżurów układa i wprowadza ewentualne poprawki, w danym roku szkolnym, zespół nauczycieli powołany każdorazowo przez Dyrektora Szkoły.
 4. Dyżur obowiązuje pracowników pedagogicznych szkoły.
 5. Zwolnieni z dyżurów są: Dyrektor, protokolant (w przypadkach uzasadnionych potrzebami bieżącymi szkoły są zobowiązani do pełnienia dyżurów wg regulaminu dyżurów).
 6. W uzasadnionych przypadkach inne osoby mogą być zwolnione z całości lub części dyżuru.
 7. Celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa.
 8. Miejscem dyżuru nauczyciela są: korytarze, schody, sanitariaty.
 9. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
 10. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciele zaczynają o godz. 7.30 a kończą po zakończeniu nauki i opuszczeniu szkoły przez uczniów wg corocznie ustalanego harmonogramu.
 11. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżur.
 12. Za dzieci pozostające w świetlicy odpowiada wychowawca świetlicy.
 13. Szczegółowe zasady dotyczące dyżurów nauczycieli określa Regulamin Dyżurów Nauczycieli.

Formy opieki i pomocy uczniom

§ 18.

 1. Opiekę nad oddziałem klasowym dyrektor powierza nauczycielowi-wychowawcy klasy
  • dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności. Wychowawca prowadzi swój oddział przez cały etap nauczania, szczególnie w kl. I-III,
  • odstępstwa od tej zasady mogą wynikać tylko z przyczyn obiektywnych,
  • na uzasadniony wniosek rodziców (w przypadku, gdy Wychowawca nie spełnia
   w należyty sposób zadań wychowawczych) złożony do Dyrektora, Dyrektor może powierzyć obowiązki kierowania klasą innemu nauczycielowi:
 2. z wnioskiem występuje rada rodziców danej klasy po zebraniu rodziców,
 3. wniosek powinien być poparty bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 rodziców danej klasy na zebraniu,
 4. wniosek powinien zawierać uzasadnienie,
 5. Dyrektor Szkoły podejmuje stosowną decyzję (uwzględniając wyniki obserwacji pracy nauczyciela oraz jego wyjaśnienia) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 6. o podjętej decyzji dyrektor szkoły informuje zainteresowane strony, w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 19.

 1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
 • realizację celów i zadań wychowawczych przez Wychowawcę klasowego,
 • realizację zadań dyrektora i nauczycieli w tym zakresie, a w szczególności zaleceń poradni specjalistycznych planujących i koordynujących udzielaną uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • umożliwienie uczniom udziału w różnych formach zajęć dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez Szkołę, w szczególności:
  1. zajęciach zespołów wyrównawczych,
  2. indywidualnej pracy z uczniem na lekcji,
  3. rozmowach indywidualnych z Wychowawcą klasy,
  4. zajęciach wychowawczych w świetlicy szkolnej,
  5. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.
  6. zajęciach rewalidacyjnych,
  7. zajęciach rozwijających uzdolnienia,
  8. zajęciach logopedycznych,
  9. zajęciach socjoterapeutycznych i innych o charakterze terapeutycznym,
  10. poradach i konsultacjach.
 1. Szkoła udziela również pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom i nauczycielom.
 2. Szczegółowe zasady działania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole określają odrębne przepisy.
 3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, zwłaszcza nad rozpoczynającymi naukę
  w szkole. Zwraca baczną uwagę na adaptację każdego z nich, pamiętając o indywidualnej osobowości dziecka:
 • nauczyciele klas 0 i I na pierwszych zajęciach omawiają z uczniami przepisy ruchu drogowego, przeprowadzają praktyczną naukę prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, zapoznają z lokalizacją pomieszczeń Szkoły i bezpiecznym sposobem korzystania z urządzeń sanitarnych;
 • nauczyciele klas 0 i I zobowiązani są do zapoznania się ze stanem zdrowia swoich wychowanków w celu odpowiedniego postępowania i zabezpieczenia opieki;
 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, których stan zdrowia eliminuje możliwość uczestniczenia w zajęciach szkolnych, poprzez prowadzenie nauczania indywidualnego.
 2. Dzieci te otacza się szczególną opieką ze strony wszystkich podmiotów społeczności szkolnej, co umożliwia im szybszą adaptację do normalnych warunków, jak również poczucie bezpieczeństwa i pełnej wartości.

Inne formy pomocy

§ 20.

 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę i organizuje pomoc uczniom którym z przyczyn rozwojowych, warunków rodzinnych lub losowych potrzebne jest pomoc i wsparcie, poprzez:
 • pomoc pedagogiczną i psychologiczną,
 • zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej,
 • indywidualną pracę z uczniami i dziećmi na zajęciach i lekcjach,
 • proponowanie rodzicom przez nauczycieli i wychowawcę przeprowadzenia badań w poradni pedagogiczno – psychologicznej,
 • organizację zajęć:
  1. wyrównawczych,
  2. logopedycznych,
  3. gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,
 • ścisłe indywidualne kontakty Wychowawcy klasy z rodzicami uczniów,
 • opiniowanie sytuacji uczniów do korzystania ze stałej bądź doraźnej pomocy finansowej,
 • pomoc w zakupie podręczników szkolnych,
 • kwalifikowanie uczniów do nieodpłatnego korzystania z posiłków w stołówce szkolnej.
  1. W celu właściwej realizacji powyższych zadań Szkoła współpracuje z Poradnią oraz MGOPS i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci.

Innowacje i eksperymenty

§ 21.

 1. Każdy nauczyciel ma prawo podjąć działania innowacyjne i eksperymentalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz prowadzić badania naukowe.
 2. Szkoła może prowadzić innowacje dotyczące nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych mające na celu poszerzenie bądź modyfikację zakresu realizowanych w szkole celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki oraz poprawę skuteczności działania Szkoły.
 3. Innowacja obejmuje nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą Szkołę lub jej część (oddział, grupy, ciąg klas lub grup).
 4. Innowacja jest możliwa po zapewnieniu przez Szkołę warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
 5. Innowacja wymagająca dodatkowych środków może być finansowana ze środków budżetowych (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę) i pozabudżetowych (po uzyskaniu środków finansowych).
 6. Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
 7. Innowacje nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania
  i opieki w zakresie ustalonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia Szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach.
 8. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.
 9. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
 • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
 • pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
  w Szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
 1. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Pedagogicznej i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, Dyrektor Szkoły przekazuje Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.

Współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

§ 22.

 1. Szkoła aktywnie współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną poprzez:
 • informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach korzystania z pomocy poradni,
 • organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleniowych lub terapeutycznych,
 • prowadzenie zajęć indywidualnych z uczniami w zakresie logopedii,
 • korzystanie z konsultacji, doradztwa w zakresie wykorzystywania opinii, orzeczeń,
 • prowadzenie przez poradnię szkoleń dla nauczycieli i rodziców na terenie szkoły.
 1. Zadania koordynujące powyższą współpracę realizuje dyrektor i grono pedagogiczne.

Klasy integracyjne

§ 23.

 1. Wychowanie i nauczanie integracyjne jest ofertą edukacyjną dla dzieci z różnymi rodzajami oraz stopniami niepełnosprawności. Dotyczy uczniów w normie intelektualnej z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych, niedowidzących, słabo słyszących, jak również z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Nabór do klas integracyjnych odbywa się na zasadzie pełnej akceptacji rodziców wszystkich dzieci w oddziale.
 3. W klasach integracyjnych treści, metody i organizacja nauczania dostosowuje się do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych, a także udziela się im pomocy psychologiczno-pedagogicznej w różnych formach.
 4. W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli. Jeden jest nauczycielem wiodącym, drugi wspomagającym.
 5. Kształcenie w systemie integracyjnym ma umożliwić uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warun­kach szkoły lub oddziału przedszkolnego.
 6. Decyzje, jakie dzieci zakwalifikowane zostaną do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę możliwości placówki, specyfikę niepełnosprawności dzieci, bariery architektoniczne, kwalifikacje kadry, oczekiwania i potrzeby środowiska lokalnego oraz możliwości materialne.
 7. Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są do oddziału integracyjnego na wniosek rodziców, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowania z organu prowadzącego daną placówkę.
 8. W klasach integracyjnych liczba wszystkich uczniów wynosi do 20, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych.
 9. Istnieje możliwość (za zgodą organu prowadzącego) utrzymania oddziału integracyjnego w przypadku, gdy liczba uczniów niepełnosprawnych spadnie poniżej minimalnej wskazanej w rozporządzeniu.

 

Rozdział  IV

 Organy szkoły

§ 24.

 1. Organami Szkoły są:
 • Dyrektor Szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

Dyrektor

§ 25.

 1. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:
 • kierowanie Szkołą:
 1. kierowanie bieżącą działalnością szkoły,
 2. współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,
 3. współdziałanie z Radą Rodziców i zapewnienie jej wpływu na działalność Szkoły,
 4. realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji oraz wstrzymanie uchwał niezgodnych z prawem,
 5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły oraz ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie,
 6. stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,
 7. podejmowanie decyzji o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktycznych zgodnie
  z odrębnymi przepisami.
 • organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego:
 1. opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych Szkoły,
 2. podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego,
 3. kontrolowanie wykonywania obowiązku szkolnego,
 4. kontrolowanie obowiązków rodziców w zakresie dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły i zapewniania regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne,
 5. współdziałanie z rodzicami w zakresie zapewniania dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć;
 6. organizacja, monitorowanie i kontrola przebiegu sprawdzianu po klasie szóstej,
 • prowadzenie polityki kadrowej:
  1. opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli
   i pracowników niepedagogicznych Szkoły,
  2. dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnianie i zwalnianie,
 • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
 • sprawowanie opieki nad uczniami:
 1. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego:
 1. pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
 2. organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej,
 3. przedstawianie Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły,
 4. do dnia 31 sierpnia każdego roku Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • monitorowanie przebiegu awansu zawodowego nauczycieli:
 1. przydzielanie opiekunów stażu,
 2. zatwierdzanie planów rozwoju zawodowego,
 3. zbieranie informacji o realizacji przez nauczycieli zadań wynikających z ich planów rozwoju zawodowego oraz o efektach prowadzonych przez nauczycieli zajęć,
 4. ocenianie dorobku zawodowego w okresie stażu,
 5. powoływanie komisji na stopień nauczyciela kontraktowego,
 6. nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
 7. udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na poszczególne stopnie awansu zawodowego,
 8. prowadzenie rejestru aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
  w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor Szkoły ma prawo do:
 • wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły,
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz powoływania i odwoływania wicedyrektorów po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły zgodnie z Kodeksem Pracy,
 • oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,
 • reprezentowania Szkoły na zewnątrz,
 • inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • składania wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego oraz na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
 • wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie Szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
 • zezwalania na indywidualny program lub tok nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.
 1. Dyrektor Szkoły odpowiada za:
 • poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania;
 • zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu;
 • bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez Szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych;
 • celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Szkoły;
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania;
 • prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania.
 • ustalenie zestawu podręczników obowiązujących w danej klasie przez co najmniej trzy lata, oraz materiałów ćwiczeniowych w porozumieniu z nauczycielami i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wglądu w pokojach nauczycielskich bądź w razie potrzeby w innych miejscach. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora Szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.
 2. W Szkole w miarę potrzeb tworzy się jedno stanowisko społecznego zastępcy dyrektora. W przypadku nieobecności Dyrektora lub niemożliwości wykonywania przez niego powyższych zadań zastępuje go społeczny zastępca dyrektora.

Rada Pedagogiczna

§ 26.

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele.
 3. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności.
 4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ? członków Rady, którzy są zobowiązani do nieujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń Rady. Uchwały mają charakter aktu prawnego. Fakt ich podjęcia oraz potwierdzenie spełnienia wymogów dla ich ważności (quorum, wynik głosowania) odnotowane są w protokole z posiedzenia Rady.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych,
 • projekt planu finansowego Szkoły,
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z umotywowaniem wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub społecznego zastępcy dyrektora.
 2. W związku z niepowołaniem Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

Samorząd Uczniowski

§ 27.

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Władzami samorządu są:
 • na szczeblu klas – samorządy klasowe,
 • na szczeblu zespołu – samorząd szkolny.
  1. Samorząd Uczniowski jest wybierany i działa zgodnie z opracowanym i przyjętym regulaminem.
  2. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
  i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
  1. Przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela Dyrektor Szkoły może zasięgnąć pisemnej opinii Samorządu Uczniowskiego zgodnie z trybem ustalonym w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

Rada Rodziców

§ 28.

 1. W Szkole działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców, wychowanków i uczniów Szkoły.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzą:
 • po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
 • w wyborach, o których mowa w ust. 1 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
  1. Kadencja Rady Rodziców może trwać 3 lata.
  2. Kompetencje Rady Rodziców określa Ustawa.
  3. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
  4. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin.

Zasady współdziałania organów Szkoły oraz rozwiązywania konfliktów

§ 29.

 1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
 3. Wnioski i opinie są rozpatrywane podczas najbliższych posiedzeń Rady Pedagogicznej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie 7 dni.
 4. Każdy organ może swobodnie działać i podejmować decyzje w granicach kompetencji określonych w wewnętrznych regulaminach i Ustawie.
 5. Organy Szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany te przekazują do wiadomości Dyrektora.
 6. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
 7. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w Szkole.
 8. Przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach ich działalności.
 9. W przypadku sporów, jakie mają miejsce wewnątrz poszczególnych organów i pomiędzy nimi, jako podstawową zasadę przyjmuje się, że spory te rozpatrywane są wewnątrz Szkoły.
 10. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do prowadzenia negocjacji między stronami sporu. W negocjacjach tych mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 11. W razie niemożności rozwiązania konfliktu przez Dyrektora lub konfliktu z Dyrektorem strony wnoszą sprawę do zewnętrznego negocjatora (w zależności od rodzaju sprawy organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny), który pomaga rozstrzygnąć spór.
 • Zasady dotyczące współdziałania Dyrektora Szkoły z pozostałymi organami:
 • Dyrektor Szkoły współdziała ze wszystkimi organami szkoły w zakresie podnoszenia jakości działania, lepszej organizacji pracy w Szkole, wprowadzania nowych form pracy Szkoły,
 • Dyrektor Szkoły uczestniczy (na zaproszenie) w posiedzeniach zarządów organów szkoły, służy pomocą oraz informuje o bieżącej działalności Szkoły,
 • Dyrektor Szkoły zapewnia podstawowe warunki lokalowe do funkcjonowania organów Szkoły.
 1. Współdziałanie Dyrektora Szkoły z Radą Pedagogiczną polega na:
 • wspólnej realizacji bieżących zadań statutowych Szkoły,
 • wspólnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z planem pracy Szkoły,
 • realizacji uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną w ramach jej kompetencji stanowiących,
 • opiniowaniu przez Radę Pedagogiczną przydziału czynności i tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,
 • przygotowywaniu przepisów prawa wewnętrznego.
 1. Współdziałanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców polega na:
 • współpracy w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego,
 • współpracy w tworzeniu odpowiednich warunków do pracy Szkoły, bogacenie bazy Szkoły, troska o stan techniczny,
 • zasięganiu przez Dyrektora Szkoły opinii w sprawie np. oceny dorobku zawodowego nauczycieli,
 • współpracy w organizacji ogólnoszkolnych imprez kulturalnych, sportowych
  i turystycznych,
 • współpracy w rozwiązywaniu problemów patologii, agresji i niedostosowania społecznego uczniów.

Rozdział V

 Organizacja szkoły

§ 30.

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym określają odrębne przepisy.

§ 31.

 1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
 • arkusze organizacji,
 • plany nauczania,
 • tygodniowy rozkład zajęć.

§ 32.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26.
 2. O ilości dzieci w klasie w danym roczniku pozwalającej na utworzenie nowego oddziału decyduje organ prowadzący szkołę z uwzględnieniem warunków demograficznych.
 3. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym, możliwa jest praca w innych formach zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Czas trwania lekcji oraz zajęć w oddziale przedszkolnym określają odrębne przepisy.
 5. Dyrektor dokonuje podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć.
 7. Zajęcia szkolne mogą odbywać się też poza systemem klasowo-lekcyjnym w formie np.:
 • wycieczek,
 • zielonych szkół.

§ 33.

 1. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, zespoły wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, SKS, koła zainteresowań i inne zajęcia prowadzone m.in. w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej mogą być prowadzone poza systemem klasowo ? lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych.
 2. Czas trwania wymienionych zajęć określają odrębne przepisy.
 3. Liczebność grup na poszczególnych zajęciach określają odrębne przepisy.
 4. Udział ucznia w zajęciach nadobowiązkowych jest dobrowolny i odbywa się za zgodą rodziców.

§ 34.

 1. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada bazę dydaktyczną oraz pomieszczenia gospodarcze i administracyjne.
 2. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
 1. sal lekcyjnych z odpowiednim wyposażeniem,
 2. pracowni komputerowych z dostępem do Internetu,
 3. biblioteki,
 4. sali gimnastycznej z zapleczem,
 5. świetlicy,
 6. stołówki,
 7. terenu szkolnego,
 8. gabinetu higienistki szkolnej.

Pracownicy Szkoły

§ 35.

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. W Szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne i obsługi:
 • sprzątaczka,
 • konserwator
 • kucharz,
 • intendent,
 • pomoc kuchenna.
 1. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
 2. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący. Prowadzi ją Centrum Usług Wspólnych w Brzostku.

Świetlica

§ 36.

 1. W Szkole działa świetlica zapewniająca uczniom opiekę poza godzinami nauki.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie zgłoszeń składanych przez rodziców lub opiekunów.
 3. Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny.
 4. Świetlica jest czynna w ustalonych na początku roku szkolnego godzinach. Praca opiekuńczo-wychowawcza w świetlicy odbywa się w grupach nie większych niż 25 osób.
 5. Głównym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 6. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i Wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych , otaczając opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
 7. Wychowawca świetlicy odpowiada za:
 • całokształt pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej w świetlicy;
 • wyposażenie świetlicy;
 • opracowanie rocznego planu pracy świetlicy;
 • opracowanie planu godzin pracy;
 • plan i tematykę zajęć;
 • dbanie o aktualny wystrój świetlicy;
 • branie udziału w pracy zespołu samokształceniowego;
 • otaczanie opieką dzieci zaniedbanych wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz innych wymagających szczególnej opieki;
 • współpracę z rodzicami.
 1. Dokumentacja świetlicy to:
 • roczny plan pracy każdego wychowawcy świetlicy,
 • dzienniki zajęć,
 • zeszyt ewidencji dzieci korzystających ze świetlicy,
 • regulamin świetlicy,
 • ramowy rozkład dnia.
 1. Szczegółową organizację pracy świetlicy określa jej Regulamin.

Stołówka

§ 37.

 1. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna zapewniająca wszystkim uczniom możliwość spożycia gorącego posiłku.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.
 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust.3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składowych naliczanych do tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
 5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust.3:
 • w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 1. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust.5, Dyrektora Szkoły, w której zorganizowano stołówkę.
 2. Stołówka szkolna może organizować poza obiadami inne formy żywienia.
 3. Pracownikiem administracyjnym stołówki jest intendent.
 4. Pracownikami obsługi są kucharka i pomoce kuchenne.

Dokumentacja żywienia dzieci w stołówce to: dziennik żywieniowy, kartoteka magazynowa, dokumentacja wpłat na obiady, miesięczne rozliczenia finansowe.

  Biblioteka

§ 38.

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
 2. Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie na poziomie drugim budynku, które przeznaczone jest na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru i umożliwienie uczniom i nauczycielom korzystania  z księgozbioru podręcznego oraz ze zbiorów czytelni. Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum dydaktyczno – informacyjnym, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.
 3. Szczegółowe zasady funkcjonowania określa Regulamin biblioteki ustalony w drodze zarządzenia przez Dyrektora Szkoły.
 4. Biblioteka uczestniczy w realizacji podstawowych funkcji Szkoły wobec uczniów: kształcącej, informacyjnej, kulturalnej, wychowawczej, opiekuńczej.
 5. Biblioteka tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł.
 6. Biblioteka posługuje się okrągłą pieczęcią o treści: „Biblioteka Szkoła Podstawowa
  Grzegorza Piramowicza w Kamienicy Górnej”.
 7. Biblioteka szkolna:
  • gromadzi , opracowuje, przechowuje i udostępnia książki i inne źródła informacji ,
  • umożliwia korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczaniu ich poza bibliotekę,
  • wspiera nauczycieli w realizacji programów nauczania,
  • rozbudza zainteresowania czytelnicze związane z nauką oraz indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
  • udostępnia zbiory biblioteczne uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Organizacja biblioteki szkolnej

§ 39.

 1. Biblioteka ma wyznaczony lokal na gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów.
 2. Wydatki biblioteki obejmują zakup zbiorów, ich konserwację, zakup sprzętu i druków bibliotecznych; wydatki na powyższe cele pokrywane są z budżetu Szkoły a uzupełniane dotacjami z innych źródeł.
 3. Biblioteka szkolna gromadzi następujące materiały:
  • książki: słowniki, encyklopedie, lektury wg ustalonego przez Szkołę kanonu, literaturę naukową i popularnonaukową, wydawnictwa informatyczne,
  • beletrystykę,
  • przepisy oświatowe i szkolne,
  • podręczniki i materiały edukacyjne,
  • czasopisma dla nauczyciela i uczniów,
  • nośniki elektroniczne,
  • inne pomoce dydaktyczne w miarę potrzeb.

Zadania nauczyciela bibliotekarza

§ 40.

 1. Nauczyciel biblioteki prowadzi pracę pedagogiczną w następującym zakresie:
 • udostępnianie zbiorów,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej w doborze lektury, prowadzenie rozmów na temat przeczytanych książek,
 • prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
 • edukacji czytelniczej w klasach wg potrzeb nauczycieli i wychowawców,
 • udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z Wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów.
 1. Nauczyciel biblioteki prowadzi prace organizacyjno – techniczne w następującym zakresie:
 • gromadzenie zbiorów,
 • ewidencje zbiorów i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • selekcję i konserwację zbiorów,
 • prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki.
 • wykorzystywanie technologii informacyjnej do ewidencjonowania zbiorów, bibliotecznych, a także do efektywnego poszukiwania informacji bibliotecznych, bibliograficznych i innych,
 • udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, a także informowanie uczniów i nauczycieli o nowych, szczególnie wartościowych książkach.
 1. Nauczyciel biblioteki rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i rozwija nawyk czytania i uczenia się poprzez:
 • zachęcanie uczniów do korzystania z nowości wydawniczych,
 • organizowanie wystaw (prezentacji) tematycznych, konkursów czytelniczych,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych poprzez odpowiedni dobór lektury,
 • organizowanie konkursów pięknego, głośnego czytania,
 • organizowanie konkursów czytelniczych klasowych i ogólnoszkolnych,
 • organizowanie konkursów plastycznych w oparciu o przeczytane książki,
 • organizowanie innych konkursów w zależności od potrzeb.

Współpraca biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami

§ 41.

 1. Nauczyciel biblioteki współpracuje z uczniami, poprzez umożliwianie im korzystania z prawa do:
  • bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki,
  • uzyskania porad czytelniczych,
  • uczestnictwa w lekcjach bibliotecznych, konkursach, oglądania wystaw,
  • wypożyczenia książek zgodnie z Regulaminem biblioteki,
  • prośby o prolongowanie książek,
  • rozwijania swoich zainteresowań czytelniczych, umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, korzystania z księgozbioru podręcznego,
  • wyjaśniania z bibliotekarzem wszelkich problemów dotyczących wypożyczania książek.
 2. Obowiązki uczniów:
 • dbanie o wypożyczone książki,
 • zapoznanie się z Regulaminem biblioteki,
 • przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie biblioteki.

§ 42.

 1. Nauczyciel biblioteki współpracuje z nauczycielami, a współpraca ta dotyczy w szczególności:
 • umawiania się na lekcje biblioteczne,
 • zapisywania nowych uczniów do biblioteki,
 • udzielania wychowawcom, polonistom informacji dotyczących stanu czytelnictwa, posiadanych lektur,
 • konsultowania ewentualnych zakupów książek i czasopism,
 • informowania nauczycieli o prawach i obowiązkach ich i uczniów,
 • zapoznania z Regulaminem biblioteki.
 1. Obowiązki nauczycieli i Wychowawców:
 • uświadamianie uczniom konieczności przestrzegania Regulaminu biblioteki,
 • pomoc w egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zniszczone i zagubione,
 • współpraca z bibliotekarzem w rozbudzaniu potrzeby czytania,
 • współudział w realizacji lekcji bibliotecznych,
 • znajomość zawartości zbiorów biblioteki dotyczących nauczanego przedmiotu,
 • współudział w tworzeniu warsztatu informacyjnego.

§ 43.

 1. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej mogą stać się czytelnikami tej biblioteki na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Rodzice mają prawo do zapoznania się z Regulaminem biblioteki oraz do omawiania z Dyrektorem i bibliotekarzem spraw dotyczących ich dziecka, a mianowicie:
  • wypożyczeń,
  • zwrotów,
  • sposobu postępowania w przypadku zniszczenia książki przez ich dziecko,
  • sposobu postępowania w przypadku zgubienia książki przez ich dziecko.
 3. Rodzice mogą zwrócić książki do biblioteki za swoje dziecko.
 4. Rodzice mogą również wypożyczyć dziecku książkę, gdy jest ono chore i samo nie może dotrzeć do biblioteki.

Współpraca z innymi bibliotekami

§ 44.

 1. Biblioteka prowadzi współpracę z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania kultury. Współpraca ta obejmuje:
 • wymianę informacji, doświadczeń (dotyczących działalności bibliotek, szkoleń i innych spraw) z różnymi bibliotekami,
 • wymianę czy przekazywanie książek, czasopism, materiałów audiowizualnych,
 • organizowanie konkursów międzybibliotecznych, branie udziału w konkursach międzybibliotecznych,
 • podejmowanie wspólnych inicjatyw dotyczących promowania czytelnictwa,
 • korespondencję, komunikację z rozmaitymi instytucjami upowszechniającymi kulturę, która w szczególności dotyczy pozyskiwania zbiorów, informacji i innych ważnych dla biblioteki spraw.

Rozdział VI.

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły

§ 45.

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Formalny przydział zajęć edukacyjnych oraz innych obowiązków reguluje na początku roku szkolnego arkusz organizacyjny, przydział czynności i wykaz przydzielonych zadań dodatkowych.
 3. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, w szczególności przez:
  • reagowanie na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
  • zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły,
  • niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona demoralizacji, przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
 4. Pracownicy obsługi Szkoły zobowiązani są do wspierania nauczycieli w pracy wychowawczo ?opiekuńczej, w szczególności:
  • kulturalnego i życzliwego traktowania uczniów oraz innych osób przebywających na terenie Szkoły,
  • dbania o bezpieczeństwo uczniów, szanowania ich godności osobistej oraz służenia im radą i pomocą,
  • prezentowania postawy godnej do naśladowania przez uczniów.
 5. W szkole powołuje się koordynatora ds. bezpieczeństwa.
 6. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków oraz kompetencji koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole ustala Dyrektor Szkoły.

Nauczyciele

§ 46.

 1. Nauczyciel przestrzega dyscypliny pracy, kieruje się tolerancją, kulturą osobistą i etyką zawodową.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Nauczyciel obowiązany jest:
  • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
  • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
  • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
  • kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
  • dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 3. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
 • prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej w powierzonych klasach i zespołach zgodnie z obowiązującymi programami i planami pracy opracowanymi zgodnie z zarządzeniem Dyrektora oraz optymalne realizowanie celów Szkoły w nich ustalonych,
 • prowadzenie pracy wychowawczej w czasie wszystkich swoich zajęć w Szkole,
 • stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów:
 1. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów przez stały kontakt Wychowawcy klasy z rodzicami,
 2. wspólne działanie Szkoły, Wychowawcy klasy i domu rodzinnego dziecka w celu przezwyciężenia problemów w nauce szkolnej,
 3. stały kontakt Szkoły, zespołu opiekuńczo-wychowawczego z Poradnią,
 4. organizowanie dla uczniów Szkoły w miarę posiadania środków finansowych zajęć pozalekcyjnych, w tym szczególnie zajęć kół przedmiotowych oraz zajęć kół zainteresowań,
 5. organizowanie na terenie Szkoły w miarę możliwości organizacyjnych zajęć pozaszkolnych, a szczególnie: nauki języków obcych, zajęć kulturalno-rozrywkowych, zajęć sportowych i turystycznych,
 • bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich swoich uczniów,
  1. przestrzeganie praw i godności ucznia,
  2. bezstronne, obiektywne traktowanie każdego ucznia w zespole klasowym,
  3. życzliwe, podmiotowe traktowanie ucznia w procesie dydaktyczno-wychowawczym Szkoły,
  4. sprawiedliwe ocenianie ucznia, jawne dla niego i jego rodziców zgodnie z opracowanymi kryteriami i zasadami oceniania,
  5. równe traktowanie wszystkich uczniów bez względu na wyznanie, przekonania i światopogląd jego i jego rodziców,
 • Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych:
 1. stały kontakt Wychowawcy klasy z rodzicami,
 2. wnioskowanie do rodziców o przebadanie dziecka w Poradni,
 3. organizowanie z godzin do dyspozycji dyrektora dodatkowych zajęć edukacyjnych z grupą uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb,
 4. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom lub posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania,
 5. indywidualizację wymagań wobec uczniów,
 6. kontakt Szkoły ze specjalistycznymi poradniami w celu pomocy uczniom
  w przezwyciężaniu trudności w nauce szkolnej,
 7. stały kontakt Wychowawcy klasy i nauczycieli poszczególnych przedmiotów
  z domem rodzicielskim ucznia w celu wspólnego działania i pomocy uczniom,
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizowanych przez Szkołę lub instytucję wspomagającą Szkołę:
 1. rzetelne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
 2. aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych, samokształcenie,
 3. zdobywanie pełnych kwalifikacji zawodowych i przedmiotowych ,
 4. udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, warsztatach przedmiotowych i metodycznych,
 5. korzystanie z wydawnictw z zakresu metodyki pracy nauczyciela
  i wychowawcy,
 6. aktywne uczestniczenie w szkoleniowych konferencjach Rady Pedagogicznej.
 • wzbogacanie własnego warsztatu pracy, wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o jego wzbogacenie lub modernizację,
 • uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej oraz jej zespołów w celu wykonania określonych dla nich zadań,
 • informowanie rodziców, dyrekcji i Rady Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno ? wychowawczych swoich uczniów,
 • obowiązki nauczycieli związane z ocenianiem i klasyfikowaniem uczniów:
 1. formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 2. ocenianie bieżące oraz ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 3. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 4. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,
 5. informowanie uczniów i ich rodziców o:
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania,
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 6. informowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, w terminie i formach określonych w tym dokumencie,
 7. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 8. Nauczyciel odpowiada w szczególności za:
 • życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie swoich zajęć,
 1. obowiązkiem każdego nauczyciela jest zapoznanie uczniów z zasadami bhp na zajęciach przedmiotowych w danym roku szkolnym,
 2. obowiązkiem Wychowawcy jest przeprowadzenie pogadanek na temat zasad bhp ucznia podczas pobytu w szkole, a szczególnie w zakresie korzystania z jadalni, biblioteki, świetlicy, szatni, zachowania się przed i po zajęciach oraz na przerwach międzylekcyjnych,
 3. obowiązkiem nauczyciela jest pełne przestrzeganie dyscypliny pracy na wszelkich zajęciach szkolnych, w tym przede wszystkim:
  • punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć szkolnych,
  • pełne panowanie nad dyscypliną pracy ucznia, jego bezpieczeństwem przy wykonywaniu poleceń i zadań,
  • sprawdzanie i odnotowanie na każdej lekcji w dzienniku obecności
   i nieobecności ucznia,
  • przestrzeganie zasady, by uczeń nie opuszczał sali zajęć bez opieki,
  • zakaz posyłania ucznia poza salę zajęć,
 4. obowiązkiem każdego nauczyciela uczącego w pracowni przedmiotowej jest zapoznanie uczniów z regulaminem bhp danej pracowni, sali gimnastycznej, boiska szkolnego,
 5. w czasie zajęć lekcyjnych odpowiedzialność za uczniów ponosi nauczyciel uczący w danej klasie lub nauczyciel mający zlecone zajęcia zastępcze w danej klasie,
 6. w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiedzialność za powierzonych uczniów ponosi nauczyciel organizujący i prowadzący dane zajęcia pozalekcyjne,
 7. w czasie zajęć pozaszkolnych odpowiedzialność za powierzonych uczniów ponosi nauczyciel organizujący i prowadzący dane zajęcia,
 8. w czasie wycieczek, imprez turystycznych, zorganizowanych wyjść, wyjazdów poza budynek szkolny odpowiedzialność za młodzież ponosi kierownik imprezy i opiekunowie,
 9. nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności w czasie zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych za powierzonego mu ucznia, który samowolnie opuścił zajęcia lub samowolnie wyszedł poza budynek szkolny,
 10. nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności w czasie zajęć pozaszkolnych za powierzonego mu ucznia, który samowolnie opuścił zajęcia lub samowolnie oddalił się z miejsca zajęć,
 • pełnienie opieki nad dziećmi podczas imprez szkolnych, pozaszkolnych, wycieczek itp., a także w czasie pełnienia dyżurów przed lekcjami i na przerwach,
 1. obowiązkiem nauczyciela jest pełnienie dyżurów na przerwach międzylekcyjnych zgodnie z harmonogramem dyżurów i zasadami określonymi w Statucie,
 • prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego, zgodny z osiągnięciami współczesnej nauki oraz za jakość i wyniki tej pracy,
 1. systematyczne realizowanie zadań dydaktycznych zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny,
 2. stosowanie interesujących rozwiązań metodycznych, najlepiej służących realizacji zadań w zakresie nauczania i kształcenia umiejętności,
 3. dostosowanie sposobu przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci,
 4. pełną realizację zadań dydaktycznych na zajęciach edukacyjnych,
 5. umożliwienie uczniom poznawania świata w jego jedności i złożoności,
 6. wspomaganie samodzielności uczenia się,
 7. inspirowanie uczniów do wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 8. rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji,
 9. dbałość o poprawność językową uczniów i kulturę języka,
 10. uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
 11. właściwe wykorzystanie czasu lekcji, punktualne rozpoczynanie zajęć,
 12. właściwe wykorzystanie sprzętu i pomocy naukowych do realizacji procesu dydaktycznego,
 13. realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych na zajęciach zastępczych według zasady: realizację zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć lub realizację zajęć edukacyjnych, które prowadzi nauczyciel idący na zajęcia zastępcze albo realizację zadań wychowawczych.
 • przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru i innych sytuacji kryzysowych,
 • majątek i wyposażenie Szkoły przydzielone mu przez kierownictwo Szkoły,
  1. dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,
  2. dba o wzbogacanie bazy dydaktycznej,
  3. samodzielnie przygotowuje niezbędne pomoce,
  4. właściwie zabezpiecza pomoce i sprzęt.
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen) oraz dokumentacji nauczycielskiej i wychowawczej.
 1. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
 • planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę oraz wdrażania do rzetelnej pracy,
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,
 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
 • rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
 • rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
 • przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
  i problemów społecznych we własnych środowiskach.
 1. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby w szczególności uczniowie:
 • znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
 • rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • mieli świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie,
 • stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze zarówno indywidualnym jak i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i za innych, wolność własną i innych,
 • poszukiwali, odkrywali i dążyli do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie
  w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
 • przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
 • posiadali umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieli działać na rzecz tworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów.
 1. Nauczyciel w swoich działaniach w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności
  i wychowania ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie,
  a także szanowania godności osobistej ucznia.
 2. Nieprzestrzeganie w/w zadań stanowi podstawę do udzielenia kary porządkowej lub dyscyplinarnej.
 3. Nauczyciela podczas zajęć edukacyjnych, spotkań i narad na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

§ 47.

 1. Nauczyciel ma prawo :
 • wyboru programu nauczania lub programu wychowania przedszkolnego (lub opracowania własnego programu) i przedstawienia go Dyrektorowi Szkoły,
 • decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
 • opracowania programu prowadzonego przez siebie koła zainteresowań lub zespołu,
 • decydowania o bieżącej, śródrocznej i rocznej ocenie postępów swoich uczniów,
 • opiniowania oceny zachowania swoich uczniów,
 • wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
 1. W zakresie organizacji pracy dydaktyczno- wychowawczej:
 • przed opracowaniem projektu organizacji pracy szkoły znać planowany dla niego przydział przedmiotów, klas, wychowawstwa,
 • znać termin planowanych posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • zawierania umów, za zgodą Dyrektora Szkoły, z uczelniami lub zakładami kształcącymi nauczycieli o odbywaniu praktyk przez studentów tych zakładów lub uczelni.

Zadania wychowawcy

§ 48.

 1. W przypadku przydzielenia funkcji Wychowawcy klasy zakres zadań i obowiązków rozszerza się o sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  • tworzenie warunków wspomagających rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu,
  • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych ucznia,
  • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej, w tym dorosłymi.
 2. Formy spełniania zadań nauczyciela Wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
 3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 Wychowawca:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze uczniów,
 • otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,
 • podmiotowo traktuje każdego ucznia w myśl zasady: „Wychowawca w szkole najbliższym człowiekiem”,
 • planuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego oraz ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i mających trudności w nauce),
 • utrzymuje kontakt z rodzicami w celu ustalenia potrzeb wychowawczo-opiekuńczych ich dzieci, współdziała z nimi w wychowaniu, umożliwia rodzicom włączenie się w sprawy życia klasy i Szkoły,
 • odpowiednio współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
 1. systematycznie uczestniczy w pracach zespołu wychowawczego
 2. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami poprzez: zebrania klasowe, rozmowy indywidualne, bezpłatny dziennik elektroniczny (jeśli takowy funkcjonuje w szkole), wizyty w domu ucznia , o ile zachodzi taka konieczność.
 3. Wychowawca współpracuje z klasową radą rodziców w sposób ustalony z rodzicami.
 4. Obowiązkiem Wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania określonymi w przepisach oraz innymi postanowieniami szczegółowymi przyjętymi przez Szkołę. W szczególności do obowiązków Wychowawcy należy:
 • informowanie uczniów i ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 • informowanie uczniów i ich rodziców o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • informowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania w terminach i trybie opisanych w tym dokumencie.
 1. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację dotyczącą klasy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Wychowawca wykonuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby Wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia.

§49.

 1. Wychowawca odpowiada w szczególności za:
 • poziom pracy wychowawczej w swojej klasie,
 • integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i Szkoły,
 • poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej,
 • organizację i poziom kontaktów z rodzicami uczniów swojej klasy,
 • prawidłowość prowadzenia dokumentacji swojej klasy.
 1. Wychowawca ma prawo do:
 • współdecydowania z rodzicami uczniów i samorządem klasy o programie i planie rocznym działań wychowawczych,
 • korzystania w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek oświatowych i nauko­wych,
 • ustalenia oceny zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów i samego ucznia,
 • ustanowienia, przy współpracy z klasową radą rodziców, własnych form nagradzania i motywowania wychowanków zgodnych ze Statutem,
 • wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do dyrektora Szkoły.

§ 50.

 1. Poza wymienionym zakresem, nauczyciele mają obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność wynikające z innych przepisów szczegółowych.

Zadania zespołów nauczycielskich

§ 51.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:
 • ustalenie zestawu programów nauczania i podręczników dla danego oddziału,
 • współpraca w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących danego oddziału,
 • uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
 • opracowanie dostosowania wymagań dla uczniów posiadających stosowną opinię lub orzeczenie poradni,
 1. Pracą zespołu kieruje wychowawca.

§ 52.

 1. Dyrektor może tworzyć zespoły nauczycielskie – zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub problemowo- zadaniowe.
 2. W skład zespołów przedmiotowych wchodzą nauczyciele przedmiotów pokrewnych.
 3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą Wychowawcy klas oraz nauczyciele uczący daną klasę.
 4. Pracą zespołów kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu.
 5. Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za koordynację prac zespołu, jego systematyczną działalność, dokumentowanie pracy oraz składanie sprawozdań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 6. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
 • wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;
 • opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów;
 • ewaluacja szczegółowych kryteriów oceniania uczniów;
 • organizowanie konkursów i turniejów;
 • opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania;
 • organizowanie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli;
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianiu ich wyposażenia;
 • poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu.
 1. Cele i zadania zespołu wychowawczego dotyczą problematyki związanej z wychowaniem uczniów.
 2. Szczegółowe zadania innych zespołów oraz zasady ich funkcjonowania oraz dokumentowania prac zespołów określi Dyrektor Szkoły w drodze zarządzenia.

Rozdział VII.

Uczniowie i rodzice

Obowiązek szkolny. Zasady rekrutacji uczniów

§ 53.

 1. Realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego reguluje Ustawa.
 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
  • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora Szkoły, w obwodzie w którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b Ustawy o systemie oświaty.
 3. Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 4. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć mu nauczyciela-opiekuna. Wniosek do Dyrektora Szkoły może złożyć:
 • uczeń, za zgodą rodziców,
 • rodzice,
 • Wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  1. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

§ 54.

 1. Do Szkoły i Oddziału Przedszkolnego przyjmuje się dzieci:
 • z urzędu – zamieszkałe w obwodzie Szkoły,
 • na pisemną prośbę rodziców dzieci mieszkające poza obwodem Szkoły, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  1. Zapisy dzieci do Oddziału Przedszkolnego i Szkoły prowadzi się do 15 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpoczyna naukę w Oddziale Przedszkolnym lub w Szkole.
  2. Warunki przyjmowania uczniów oraz przechodzenia z jednej Szkoły do drugiej regulują odrębne przepisy.
  3. Warunki rekrutacji uczniów nie będących obywatelami polskimi regulują odrębne przepisy.
  4. Istnieje możliwość zwiększenia liczby uczniów ponad przeciętny limit (25 uczniów)
   w oddziałach klas I ? III szkoły podstawowej nie więcej niż o 2 uczniów z jednoczesnym obowiązkiem zatrudnienia asystenta nauczyciela, zgodnie z ustawą.

Prawa i obowiązki ucznia

§ 55.

 1. Uczeń posiada prawa zawarte w Konwencji o prawach dziecka oraz innych aktach normatywnych, a szczególności prawo do:
 • zapoznania się z programem nauczania , jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym wymogami stosowanego w szkole sytemu oceniania,
 • posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z przedmiotów i zachowania,
 • obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępu w nauce,
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z higieną pracy umysłowej,
 • dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia,
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
 • korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego,
 • przedstawiania Wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
 • poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
 • zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu,
 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
 • uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 • reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,
 • korzystania z pomocy doraźnej,
 • korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych w obecności nauczyciela, w ramach odbywanych zajęć,
 • wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 • poprawienia oceny bieżącej w czasie i w sposób uzgodniony z nauczycielem,
 • nauki religii w szkole na podstawie ustalonej deklaracji rodziców lub opiekunów,
 • organizowania imprez klasowych i szkolnych poprzez działalność samorządową pod opieką wychowawcy,
 • w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno ? Pedagogiczną ze względu na stan zdrowia do nauczania indywidualnego w domu,
 • uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, Wychowawcy, zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i w przypadku rozwoju swoich zainteresowań,
 • korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem.

§ 56.

 1. Ustala się następujący tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
 • uczeń zgłasza na piśmie swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
 • przewodniczący samorządu w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem SU przedstawia sprawę nauczycielowi lub Wychowawcy, który wraz z przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego rozstrzyga sporne kwestie,
 • nie rozstrzygnięte sprawy sporne są kierowane do Dyrektora,
 • Dyrektor rozstrzyga wnoszoną sprawę w ciągu 7 dni z zachowaniem przepisów prawa i wydaje decyzje, które są ostateczne.

§ 57.

 1. Uczeń ma obowiązek:
 • zachowywania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
 • postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbania o honor i tradycje Szkoły,
 • przestrzegania postanowień zwartych w statucie Szkoły, oraz obowiązujących regulaminach,
 • systematycznego spełniania obowiązku szkolnego,
 • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu Szkoły,
 • wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności,
 • uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywania na nie punktualnie;
  w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
 • właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych,
 • godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
 • dbania o piękno mowy ojczystej,
 • okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
 • podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego,
 • podporządkowania się zapisom Statutu w sprawie korzystania z telefonów komórkowych,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników Szkoły i osób dorosłych poprzez:
 1. przeciwstawianie się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
 2. poszanowanie poglądów i przekonań innych,
 3. poszanowanie godności i wolności drugiego człowieka,
 4. zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to innym lub samemu powierzającemu,
 5. poszanowania i pełnego wykonywania poleceń nauczycieli i innych pracowników Szkoły, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa
 • dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów – nie palenie papierosów, nie picie alkoholu, nie używanie narkotyków, dopalaczy, ani innych środków odurzających,
 • dbania o dobro, ład i porządek w szkole,
 • brania aktywnego udziału w lekcjach oraz uzupełniania braków wynikających z absencji, prowadzenia starannie zeszytu i wykonywania prac domowych zgodnie z wymaganiami nauczyciela przedmiotu,
 • troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, staranie się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły,
 • przynoszenia obuwia zamiennego oraz jego zmiany w szatni szkolnej,
 • korzystania z szatni i zostawiania okrycia wierzchniego (w szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży),
 • przychodzenia do Szkoły nie wcześniej niż:
 1. na 30 minut przed godz. 8.00,
 • przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowni oraz instrukcji obsługi urządzeń,
 • szanowania sprzętu szkolnego oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń,
 • naprawienia wyrządzonej szkody,
 • przebywania na terenie Szkoły i nie opuszczania jej terenu podczas przerw,
 • usprawiedliwienia każdej nieobecności niezwłocznie po przyjściu do Szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności, usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności; uczeń może być też usprawiedliwiony przez rodzica podczas osobistej rozmowy z wychowawcą,
 • dbania o właściwy strój i wygląd podczas zajęć i uroczystości szkolnych,
 • uczeń biorący udział w zawodach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych zobowiązany jest do przestrzegania zasad zwalniania, ustalonych przez Dyrektora Szkoły,
 • uczniom zabrania się wnoszenia na teren Szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu,
 • zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.
 1. Rodzice ucznia ponoszą materialną odpowiedzialność za wyrządzone umyślnie szkody:
 • w stosunku do szkoły za zniszczenie, uszkodzenie mienia szkolnego,
 • w stosunku do pracowników szkoły za zniszczenie, uszkodzenie mienia pracowników,
 • w stosunku do innych uczniów za zniszczenie, uszkodzenie mienia uczniów.
  1. Warunki odpowiedzialności, koszty materialne określa powołana przez Dyrektora komisja lub osoba upoważniona przez Dyrektora Szkoły.
  2. Wpłaty za wyrządzone szkody, o których mowa w ust.2 pkt.1, dokonuje się na konto specjalne szkoły lub następuje naprawienie, odkupienie zniszczonego sprzętu i urządzeń.
  3. Jakość wykonanej naprawy, odkupionego sprzętu ocenia pod kątem przydatności
   i spełniania warunków bhp konserwator.
  4. Warunkiem przyjęcia naprawy jest pozytywna opinia konserwatora. W przypadku wyrządzenia szkód, o których mowa w ust.2 pkt.2 i 3, następuje naprawienie lub odkupienie zniszczonego sprzętu, przedmiotów itp. na rzecz osoby poszkodowanej.
  5. Podczas pobytu ucznia w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane) oraz innych urządzeń elektronicznych (np. MP3, MP4 i inne).
  6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonów komórkowych i innych urządzeń jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej.
  7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powoduje wezwanie do Szkoły rodzica ucznia.
  8. Uczeń na pisemną prośbę rodzica skierowaną do Dyrektora Szkoły lub Wychowawcy klasy może otrzymać zgodę na posiadanie i korzystanie na terenie szkoły z telefonu komórkowego w uzasadnionych sytuacjach.

§ 58.

 1. Uczeń zobowiązany jest do zachowania schludnego wyglądu.
 2. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju szkolnego codziennego i galowego.
 3. Strój galowy, uczeń ma obowiązek nosić w czasie:
 • uroczystości szkolnych, wynikających z kalendarza szkolnego,
 • grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren Szkoły w charakterze reprezentacji Szkoły,
 • imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmuje wychowawca klasy lub Rada Pedagogiczna.
 1. Przez strój galowy należy rozumieć:
  • dla dziewcząt -ciemna spódnica, biała (jasna) bluzka lub ciemny kostium,
  • dla chłopców – ciemne spodnie, biała (jasna) koszula lub garnitur.
 2. Ubiór codzienny ucznia musi odpowiadać następującym zasadom:
 • ubiór musi być schludny, czysty i zadbany,
 • nie może być wykonany z materiałów prześwitujących,
 • nie może być wyzywający, z odkrytym brzuchem, dużym dekoltem, odkrytymi plecami,
 • noszona odzież nie może zawierać wulgarnych, obraźliwych symboli i napisów, nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami młodzieżowymi,
 • na terenie budynku szkolnego, hali sportowej uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zamienne, nie rysujące podłogi , sznurowadła butów musza być zawiązane,
 • wychodząc na zajęcia wychowania fizycznego na boisko sportowe uczeń zobowiązany jest do zmiany obuwia, nie wolno używać tego samego obuwia zamiennego co po szkole,
 • uczeń nie może farbować włosów, wykonywać pasemek, dotyczy to dziewcząt i chłopców,
 • uczeń nie może nosić makijażu, ani pomalowanych paznokci,
 • uczeń może nosić skromną biżuterie – zegarek, wisiorek, drobne pierścionki na palcach, w uszach małe kolczyki – biżuteria nie może mieć żadnych oznak subkulturowych ani agresywnych akcentów,
 • w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar,
 • uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej – powinien zmieniać koszulki po zajęciach z wychowania fizycznego,
 • wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotów.
 1. Nie wymaga się noszenia wyżej opisanego stroju w następujących dniach:
 • Dzień Dziecka,
 • Dyskoteki i zabawy szkolne,
 • Pierwszy Dzień Wiosny,
 • Wycieczki i wyjścia klasowe.
 1. Nie przestrzeganie ustaleń dotyczących stroju szkolnego i wyglądu, ma wpływ na ocenę zachowania ucznia.

Nagrody i kary

§ 59.

 1. W Szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.
 2. Uczeń może być nagradzany za:
 • rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
 • wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe,
 • wzorową postawę,
 • dzielność i odwagę,
 • pracę na rzecz Szkoły i środowiska,
 • za 100% frekwencję.
 1. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:
 • ustna pochwała Wychowawcy klasy,
 • ustna pochwała Dyrektora wobec społeczności szkolnej,
 • list gratulacyjny dla ucznia,
 • list gratulacyjny Dyrektora do rodziców ucznia,
 • dyplom pochwalny dla ucznia,
 • nagroda rzeczowa,
 • wpis do kroniki szkoły.
 1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek Wychowawcy lub organów Szkoły.
 2. Nagrody finansowane są z budżetu Szkoły, przez Radę Rodziców oraz Organ prowadzący Szkołę.

§ 60.

 1. Uczeń może być ukarany za:
 • poważne naruszenie obowiązków uczniowskich zawartych w Statucie,
 • nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 • chuligaństwo, brutalność, wulgarność,
 • niszczenie mienia społecznego.
 1. Wobec ucznia może być zastosowany następujący rodzaj kary:
 • ustne upomnienie Wychowawcy klasy,
 • nagana Wychowawcy klasy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców,
 • ustne upomnienie Dyrektora Szkoły,
 • nagana Dyrektora Szkoły,
 • zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
 • zawieszenie decyzją Dyrektora Szkoły w prawach do reprezentowania Szkoły na zewnątrz,
 • wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej Szkoły.
 1. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej Szkoły.
 2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu można udzielić kary stosownej do wykroczenia z pominięciem poszczególnych szczebli kar.
 3. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków ucznia, stopień winy oraz dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków szkolnych.
 4. Dyrektor Szkoły może odstąpić od udzielenia kary, jeżeli uzna za wystarczające
  zastosowanie wobec ucznia innych środków oddziaływania wychowawczego lub uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego.
 5. Za przewinienie popełnione przez grupę uczniów takie jak np. zbiorowa ucieczka z lekcji, kara może być nałożona na całą klasę.
 6. Wymienione w ust. 2 pkt. 4,7,8 kary stosuje Dyrektor po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną.
 7. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
 8. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność uczniów.
 9. Wymierzenie kary ma wpływ na ocenę zachowania ucznia.
 10. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.
 11. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub Szkoły zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.
 12. O zastosowanej karze nauczyciel Wychowawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie rodziców wraz z pouczeniem o trybie odwołania od nałożonej kary.

§ 61.

 1. Wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej Szkoły kieruje Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.
 2. O przeniesienie ucznia do innej Szkoły Dyrektor wnioskuje gdy uczeń poważne naruszy zasady i normy zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności gdy:
 • łamie przepisy Statutu, otrzymał kary przewidziane w statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,
 • zachowuje się w sposób demoralizujący,
 • dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie,
 • pije alkohol i przebywa pod jego wpływem na terenie Szkoły oraz na imprezach
  i wycieczkach organizowanych przez Szkołę,
 • posiada, rozprowadza lub używa substancje psychoaktywne,
 • stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu siebie lub innych osób,
 • zachowuje się agresywnie i stosuje przemoc w stosunku do uczniów lub nauczycieli.

§ 62.

 1. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzic mogą się odwołać w formie pisemnej.
 2. Odwołanie musi nastąpić do Dyrektora Szkoły w terminie do 3 dni od dnia nałożenia kary.
 3. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą, a w szczególnych przypadkach
  z powołanym przez siebie przedstawicielem Rady Pedagogicznej rozpatruje odwołanie
  w ciągu 7 dni i postanawia :
 • podtrzymać nałożoną karę,
 • uchylić karę,
 • zawiesić wykonanie kary.
 • Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje.

Zasady i formy współpracy z rodzicami

§ 63.

 1. Rodzice uczniów współdziałają z Dyrektorem i nauczycielami w sprawach wychowania, profilaktyki i kształcenia dzieci i młodzieży w formie :
  • zebrań rodzicielskich (klasowych, ogólnoszkolnych),
  • indywidualnych spotkań, kontaktów telefonicznych, listownych oraz konsultacji,
  • współpracy przy organizowaniu uroczystości, imprez i wycieczek,
  • Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców uchwala Program profilaktyczno – wychowawczy Szkoły,
  • warsztatów i rad szkoleniowych dla rodziców,
  • udziału przedstawicieli Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na zaproszenie Dyrektora Szkoły.
 2. W ramach współpracy ze Szkołą, rodzice mają prawo do:
  • zapoznawania się z dokumentami Szkoły dotyczącymi organizacji procesu nauczania i oceniania wyników nauki ( WSO ), uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  • uzyskiwania porad pedagoga i psychologa,
  • dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
  • występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Szkoły,
  • wyrażania opinii dotyczących pracy Szkoły poprzez Radę Rodziców,
  • wypowiadania się we wszystkich sprawach Szkoły poprzez Radę Rodziców.
 3. Do obowiązków rodziców należy:
  • zapewnienie warunków umożliwiających uczniowi osiąganie jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania,
  • wspieranie procesów nauczania i wychowania,
  • systematyczne kontaktowanie się z Wychowawcą klasy, w związku z nauką
   i zachowaniem dziecka w szkole,
  • przekazywanie Wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka,
  • uczestniczenie w zebraniach rodziców organizowanych w Szkole, w przypadku braku możliwości udziału w zebraniu rodzice zobowiązani są do osobistego skontaktowania się (w terminie 14 dni od daty zebrania) z Wychowawcą w celu zapoznania się z wynikami nauczania lub innymi sprawami, dla omówienia których zorganizowano zebranie,
  • dbanie o systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły,
  • usprawiedliwianie nieobecności ucznia osobiście, telefonicznie lub w formie pisemnej, najpóźniej 7 dni po zakończeniu absencji,
  • odbieranie ze szkoły uczniów klas I osobiście przez rodziców lub przez osoby dorosłe pisemnie upoważnione przez rodziców,
  • odbieranie ze szkoły uczniów klas II i III osobiście przez rodziców lub przez inne, starsze od dziecka osoby, pisemnie upoważnione przez rodziców lub wyrażenie zgody na ich samodzielny powrót do domu po zakończeniu zajęć,
  • zwalnianie ucznia klas I- VIII z pojedynczych lekcji wg zasad ustalonych w szkole, tzn.:
 4. osobiście; fakt ten zwalniający nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym
 5. poprzez pisemną prośbę o zwolnienie z podaniem konkretnych lekcji, z których uczeń ma być zwolniony,
 6. telefonicznie przez kontakt z wychowawcą lub dyrektorem szkoły.
  • Wyrównywania strat za celowe zniszczenia dokonane przez ich dzieci w szkole.
 7. W przypadku, gdy rodzice nie wypełniają swoich zadań opiekuńczo-wychowawczych, Dyrektor ma prawo zwrócić się do odpowiednich instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy dziecku lub jego rodzicom.

Rozdział VIII.

Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 64.

 1. W Szkole ocenianie szkolne odbywa się na postawie rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 2. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.
 3. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego ? także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez Wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 1. W Szkole klasyfikację śródroczną przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu stycznia. Jeżeli w tym czasie przypadają ferie zimowe klasyfikacja śródroczna jest dokonywana w tygodniu poprzedzającym ferie zimowe.

§ 65.

 1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne opracowują, dla każdej klasy oddzielnie:
  • wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, uwzględniające podstawę programową dla danego etapu edukacji oraz szkolny zestaw programów nauczania.
  • sposoby i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, zwane dalej przedmiotowymi systemami oceniania.
 2. Do 30 września każdego roku szkolnego o powyższych ustaleniach nauczyciele informują ucznia i jego rodziców.

§ 66.

 1. Uczniowie są informowani przez nauczyciela na początkowych zajęciach edukacyjnych (do 30 września) w danym roku szkolnym o:
  • wymaganiach edukacyjnych na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne,
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
  • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
 2. Uczniowie, w trakcie roku szkolnego, mają dostęp do opracowanych przez nauczyciela przedmiotowych zasad oceniania.
 3. Rodzice uczniów z przedmiotowymi systemami oceniania są zapoznawani przez wychowawcę klasy na wrześniowym spotkaniu z rodzicami. Rodzicom nieobecnym na tym spotkaniu zasady oceniania są przekazywane podczas indywidualnych spotkań.
 4. Rodzice własnoręcznym podpisem potwierdzają zapoznanie się z dokumentem.

§ 67.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (do 30 września) informuje uczniów oraz ich rodziców o:
 • warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Wychowawca informuje rodziców o trybie i warunkach uzyskania oceny wyższej niż przewidywana z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców o możliwości uzyskania uzasadnienia oceny ustalonej z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 3. Wychowawca przekazuje powyższe informacje uczniom podczas godziny z wychowawcą, a rodzicom podczas zebrania rodziców uczniów danego oddziału.
 4. Rodzice nieobecni na zebraniu informowani są o wyżej wymienionych zasadach oceniania zachowania podczas indywidualnych spotkań.
 5. Fakt zapoznania uczniów wychowawca odnotowuje w dzienniku.
 6. Rodzice zapoznanie się z zasadami oceniania potwierdzają podpisem w dokumentacji Wychowawcy.

Ocenianie zachowania

§ 68.

 1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom;
 • stosunek do nauczycieli, innych pracowników szkoły, kolegów i innych osób przebywających na terenie szkoły, a także podczas wyjść i wycieczek szkolnych;
 • dbałość o własność społeczną i osobistą;
 • aktywność w procesie lekcyjnym, życiu klasy i szkoły.

Wewnątrzszkolny System Oceniania  w klasach I-III

§ 69.

 1. W klasach I?III Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej stosuje się ocenianie opisowe. Wymagania edukacyjne wynikają z podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej (Rozporządzenie Ministra  Edukacji   Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.) oraz realizowanego programu nauczania. Ocenianie na tym etapie edukacji polega na gromadzeniu informacji o zachowaniu i osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jak również na sprawdzaniu postępów w nauce, adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka.
 1. System oceniania ma na celu dostarczyć informacji:
 • Uczniowi o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych. Ponadto stanowi źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu, jak również motywuje do dalszej pracy.
 • Nauczycielom na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form pracy z uczniami.
 • Rodzicom o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej.

III. Funkcje oceny opisowej:

 • Diagnostyczna ? wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej, bada osiągnięcia uczniów.
 • Informacyjna ? dostarcza wiedzy na temat wkładu pracy, jaki był udziałem ucznia, co zdołał opanować.
 • Korekcyjna ? wskazuje niedociągnięcia i braki, nad którymi uczeń musi jeszcze pracować.
 • Motywacyjna ? mobilizuje ucznia do podjęcia starań o lepsze wyniki, natomiast nauczyciela do podjęcia większej aktywności i wprowadzenia zmian w metodach nauczania.
 1. IV. Informacje zawarte w ocenie opisowej:
 2. Osiągnięte efekty pracy w zakresie:
 • rozwoju poznawczego – mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności przyrodnicze, matematyczne,
 • rozwoju artystycznego – zdolności manualne, plastyczne, słuch muzyczny, zdolności techniczne,
 • rozwoju społeczno-emocjonalnego i fizycznego.
 1. Trudności w nauce i zachowaniu, problemy edukacyjne.
 2. Potrzeby rozwojowe ucznia, rozwijanie pasji i zainteresowań, pomoc psychologiczno-
  -pedagogiczna.
 3. Sposoby i metody pracy stosowane przez nauczyciela, modyfikacje.
 4. V. Zasady bieżącego, śródrocznego i rocznego oceniania wewnątrzszkolnego:
  1. W klasach I-III za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się następujące oceny bieżące z zastosowaniem symboli:
 • Symbol cyfrowy 6 – otrzymuje uczeń, który wzorowo opanował zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
 • Symbol cyfrowy 5 – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
 • Symbol cyfrowy 4 – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych w zakresie pozwalającym na dobre rozumienie i wykonywanie większości zadań, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
 • Symbol cyfrowy 3 – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
 • Symbol cyfrowy 2 – otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
 • Symbol cyfrowy 1 – otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
  1. Ocenianie zachowania ustala się w następujących pięciu kategoriach:
 • Symbol cyfrowy 5 – Jest wzorem dla innych.
 • Symbol cyfrowy 4 – Reprezentuje właściwą postawę.
 • Symbol cyfrowy 3 – Reprezentuje właściwą postawę, ale czasami zdarzają mu się niedociągnięcia.
 • Symbol cyfrowy 2 – Postawa budząca zastrzeżenia.
 • Symbol cyfrowy 1 – Reprezentuje niewłaściwą postawę.

Ocena śródroczna i roczna z zachowania jest oceną opisową.

 1. Bieżące ocenianie może mieć charakter oceny ustnej lub pisemnej. Nauczyciel zawsze podaje jawnie umotywowane oceny do wiadomości ucznia i jego rodziców.
 2. Przy ustaleniu oceny z zajęć zdrowotno-ruchowych oraz edukacji artystyczno-technicznej bierze się pod uwagę możliwości i predyspozycje ucznia i oraz wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfikacji tych zajęć.
 3. Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne z religii, języka obcego i zajęć komputerowych wyrażone są za pomocą stopni w skali 1-6, zgodnie z kryteriami obowiązującymi w klasach IV-VIII;
 4. W arkuszu ocen, dzienniku lekcyjnym (elektronicznym) umieszcza się śródroczną i roczną opisową ocenę osiągnięć ucznia.
 5. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
  w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 6. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia za pomocą oceny opisowej.
 7. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej (opisowej) z zajęć edukacyjnych i zachowania (opisowej).
 8. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 9. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
  w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 10. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych dwóch programie nauczania dwóch klas.
 11. W terminie na jeden miesiąc przed semestralnym lub rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej należy poinformować rodziców o niezadowalającej ocenie klasyfikacyjnej ucznia.
 12. W przypadku braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych. Brak podstaw do oceny wiąże się z nieobecnościami przekraczającymi połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania. Na prośbę rodziców uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z rodzicami. Na prośbę rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej.
 1. Informowanie o ocenach:

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się ze stawianymi uczniom wymaganiami. Informowanie rodziców o efektach pracy uczniów ma miejsce podczas:

 • zebrań klasowych,
 • spotkań indywidualnych,
 • dni otwartych,
 • korespondencji, rozmów telefonicznych.

VII. Model absolwenta klas I-III szkoły podstawowej:

 • Absolwent I etapu kształcenia sprawnie posługuje się w życiu codziennym zdobytą wiedzą.
 • W kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady komunikacji i kultury bycia.
 • Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy.
 • Jest ciekawy świata, obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi w najbliższym otoczeniu.
 • Potrafi przyjmować uwagi i sugestie związane z popełnianymi błędami.
 • Podejmuje próby planowania własnych działań.
 • Akceptuje ograniczenia swoich możliwości ze względu na swój wiek i rozwój.
 • Potrafi wyrazić swoje zdanie i słucha opinii innych.
 • Nawiązuje kontakty z ludźmi, potrafi współpracować w grupie.
 • Akceptuje odmienność innych ludzi (religijną, światopoglądową, kulturową, rasową).
 • Próbuje przewidzieć skutki własnych działań, rozróżnia dobro i zło.
 • Przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny.
 • Stosuje w swoim życiu obowiązujące normy społeczne.
 • Chętnie pomaga innym, rozwija własną wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach IV – VIII

§70.

 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 5. Cele oceniania:
 6. informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce,
 7. przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 8. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 9. wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny,
 10. udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju,
 11. informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o trudnościach w nauce, jakie napotyka ich dziecko, o jego postępach oraz uzdolnieniach,
 12. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
  -wychowawczej,
 13. informowanie wychowawcy klasy, dyrektora szkoły o efektywności nauczania
  i uczenia się, aktywności uczniów w pracy nad własnym rozwojem.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  2. ustalanie kryteriów ocen zachowania,
  3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w danej szkole,
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  5. przeprowadzanie egzaminów poprawkowych,
  6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 1. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych
 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania zachowania.
 4. Uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu.
 5. W przypadku otrzymania najniższej oceny, uczeń powinien być poinformowany o konsekwencjach wynikających z dalszego kształcenia.
 6. Każda ocena jest jawna dla ucznia, a na życzenie zainteresowanego utajniona przed klasą.
 7. Uczeń i jego rodzice mają prawo do uzasadnienia wystawionej przez nauczyciela oceny cząstkowej, śródrocznej i rocznej.
 1. Rytmiczność oceniania
 2. Ocenianie jest integracyjną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie.
 3. Ustala się następującą liczbę ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:
 • 1 godz. tygodniowo – minimum trzy oceny,
 • 2 godz. tygodniowo – minimum cztery oceny,
 • 3 godz. tygodniowo – minimum pięć ocen,
 • 4 i więcej godz. tyg. – minimum sześć ocen.
 1. Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności z różnych rodzajów aktywności.
 2. Ocenianiu bieżącemu podlegają:
 3. odpowiedzi ustne,
 4. testy,
 5. kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, wykorzystując w tym celu materiał z trzech ostatnich tematów),
 6. sprawdziany (prace klasowe) według specyfikacji przedmiotu (nauczyciele uzgadniają między sobą datę sprawdzianów, zachowując wymóg nieprzekraczania trzech sprawdzianów/prac klasowych w tygodniu w danej klasie),
 7. testy lub prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z całego półrocza lub roku (odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela),
 8. testy osiągnięć szkolnych, badanie wyników nauczania odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora na początku roku szkolnego.
 9. Oceniając ucznia, należy określać jego mocne i słabe strony, wpierać jego możliwości percepcyjne, traktować podmiotowo, indywidualnie.
 10. Planowanie prac pisemnych polega na:
  1. zapowiedzeniu ich przynajmniej tydzień przed wskazanych terminem, odnotowaniu tego faktu w dzienniku lekcyjnym oraz wskazaniu uczniom materiału powtórzeniowego, który będzie przedmiotem pracy pisemnej,
  2. nauczyciele planują terminy prac pisemnych (maksymalnie jedna w ciągu dnia, a dwie w tygodniu),
  3. na okres ferii i dni wolnych od nauki nauczyciele nie zadają prac domowych, mogą jednak zapowiedzieć prace pisemne długoterminowe, jak również sprawdziany i prace klasowe.
 11. Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na:
  1. wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia,
  2. przekazaniu uczniowi informacji na temat już zdobytej wiedzy i umiejętności oraz niedociągnięciach i brakach,
  3. sporządzeniu recenzji pisemnej pod pracą ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
 12. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego sprawdzania prac pisemnych: kartkówki w ciągu trzech dni od napisania ich przez uczniów, sprawdziany w ciągu tygodnia od ich napisania, prace klasowe w terminie 2 tygodni od ich napisania.
 13. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego wpisywania ocen do dziennika oraz omawiania prac pisemnych.
 14. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu obowiązku szkolnego.
 15. Wychowawca informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka poprzez:
  1. rozmowę indywidualną,
  2. ogólne spotkanie rodziców,
  3. telefonicznie,
  4. pocztę elektroniczną,
  5. wpisy do dzienniczka ucznia.
 16. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego.
 17. Terminy informowania rodziców i uczniów o ocenach klasyfikacyjnych

O ocenach śródrocznych i rocznych uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) informowani są co najmniej tydzień przed radą klasyfikacyjną. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną informacja taka przekazywana jest rodzicom przez nauczyciela przedmiotu w formie pisemnej miesiąc przed terminem posiedzenia rady pedagogicznej. Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest również poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy.

 1. Poprawa ocen: uczeń ma prawo do poprawy wszystkich ocen
  • Poprawione prace pisemne, zadania domowe, odpowiedzi ustne i inne formy oceniania są odnotowane w dzienniku.
  • Uczniowie otrzymują do wglądu prace pisemne. Po zapoznaniu się z nimi oddają nauczycielowi danego przedmiotu. Wyżej wymienione prace są przechowywane przez nauczyciela i mogą być ponownie udostępnione rodzicom na: konsultacjach, zebraniach ogólnych bądź w wyniku indywidualnych uzgodnień z nauczycielem.
  • Zasady poprawiania ocen:
 • uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy w formie ustalonej przez nauczyciela i w czasie z nim uzgodnionym,
 • w przypadku nieuzasadnionego nieprzybycia na sprawdzian poprawiający uczeń traci możliwość poprawy,
 • w przypadku uzyskania oceny niższej uczeń pozostaje przy ocenie wyższej,
 • wypowiedzi ustne i testy podsumowujące dział uczeń może poprawić w innej formie ustalonej przez nauczyciela,
 • osoba nieobecna podczas prac klasowych i sprawdzianów z przyczyn uzasadnionych zobowiązana jest wykazać się wiadomościami, umiejętnościami z danego zakresu materiału w formie i terminie podanym przez nauczyciela,
 • w przypadku celowej nieobecności na pracy klasowej, sprawdzianie, teście uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawienia.
 1. Formy i częstotliwości oceniania

Uczniowie oceniani są systematycznie w ciągu roku szkolnego za pomocą następujących narzędzi pomiaru dydaktycznego:

 • odpowiedzi na lekcjach z trzech ostatnich tematów,
 • kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej nieprzekraczająca 15 minut i obejmująca materiał z trzech ostatnich tematów); wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż po tygodniu trwania zajęć dydaktycznych,
 • odpowiedź ustna – ocena następuje na podstawie odpowiedzi ucznia udzielonej w czasie lekcji,
 • sprawdzian (praca klasowa) – przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem; jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod nadzorem nauczyciela przewidziana w planie dydaktycznym; maksymalna liczba prac tego typu – jedna w ciągu dnia, dwie tygodniowo; wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu, z języka polskiego i matematyki termin poprawiania prac pisemnych ustala się na trzy tygodnie trwania zajęć dydaktycznych,
 • praca na lekcji (aktywność),
 • testy osiągnięć szkolnych,
 • prace manualne,
 • praca domowa – ocena następuje na podstawie analizy samodzielnej pracy wykonanej przez ucznia,
 • w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzanie wyników nauczania wyznaczone przez dyrektora szkoły,
 • nauczyciele mają prawo określenia, po konsultacji z wychowawcą klasy, innych (niewymienionych powyżej) form uzyskania oceny lub wynikających ze specyfiki przedmiotu (np. samodzielna praca, doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza, projekty edukacyjne).
 1. Indywidualizacja pracy z uczniem, indywidualizacja oceniania
 2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 • Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ? na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ? na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej ? na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów prawa,
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii, lecz objętego pomocą psychologiczno-
  -pedagogiczną w szkole ? na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia przez nauczycieli i specjalistów.
 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na:
 • opracowaniu dodatkowych zadań, kart pracy dla ucznia zdolnego ? z banku narzędzi (fiszki matematyczne, ortograficzne, gramatyczne, krzyżówkowe, łamigłówki, zadania na szóstkę) ? dotyczy procesu sprawdzania,
 • przygotowaniu indywidualnych kart pracy i zróżnicowaniu zadań podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności,
 • dostosowaniu wymagań dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia słabego (z orzeczeniem lub opinią),
 • przygotowaniu zadań o różnym stopniu trudności wykorzystywanych podczas lekcji i w pracach domowych.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 2. Dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się -„zwolniony” albo „zwolniona”.
 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
  i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
  a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia
  w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 8. Kryteria oceniania

1) Uczniowie oceniani są według następującej skali ocen:

celująca – 6

bardzo dobra – 5

dobra – 4

dostateczna – 3

dopuszczająca – 2

niedostateczna – 1

2) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.

3) Negatywną oceną jest ocena niedostateczna.

4) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 • posiadł wiedzę i umiejętności w 100 proc. objęte programem nauczania danego przedmiotu,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
 • osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo krajowym.
 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne,
 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
  1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy,
 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
  1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 • opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu,
 • rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.
  1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 • w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu.
  1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,
 • nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, rozwiązywać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną (uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej).
 2. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny według następującej skali:
 • niedostateczny 0-30 proc.,
 • dopuszczający 30-50 proc.,
 • dostateczny 51-70 proc.,
 • dobry 71-90 proc.,
 • bardzo dobry 91-100 proc.,
 • celujący 100+zadanie dodatkowe proc.
 1. Ocenianie wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w klasach IV?VIII zawarte jest w PSO (przedmiotowym systemie oceniania), stanowiącym załączniki do WSO.
 2. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć a także śródroczne
  i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 3. Na życzenie rodziców i uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena  klasyfikacyjna  zachowania mogą być ocenami opisowymi.
 4. Zasady ustalania ocen opisowych zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, ustalonych przez zespół przedmiotowy nauczycieli.
 5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 6. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych
  z tych zajęć.
 7. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 8. Ocenianie zachowania
 9. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 10. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Dla uczniów z klas IV-VIII obowiązuje skala ocen:
 • wzorowe – wz,
 • bardzo dobre – bdb,
 • dobre – db,
 • poprawne – pop,
 • nieodpowiednie – ndp,
 • naganne – ng.
 1. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.
 2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
  • spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej, a ponadto:
  • wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole,
  • z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach,
  • jest aktywny w życiu klasy i szkoły,
  • dba o mienie, honor i tradycje szkoły,
  • dba o piękno mowy ojczystej,
  • zachowuje się godnie i kulturalnie,
  • zawsze postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
  • okazuje szacunek innym osobom,
  • chętnie pomaga słabszym w nauce,
  • wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą.
 3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • spełnia kryteria zawarte w ocenie dobrej, a ponadto:
 • bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole,
 • bierze udział w konkursach i zawodach,
 • jest aktywny w życiu klasy i szkoły,
 • dba o mienie, honor i tradycje szkoły,
 • dba o piękno mowy ojczystej,
 • zachowuje się godnie i kulturalnie,
 • postępuje etycznie, nie kłamie i dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • jest uczynny, pomocny.
 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • spełnia kryteria zawarte w ocenie poprawnej, a poza tym:
 • nie sprawia trudności wychowawczych,
 • wszystkie godziny lekcyjne opuszczone ma usprawiedliwione,
 • nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia,
 • jest koleżeński i życzliwy,
 • zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych,
 • wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
 • nie spóźnia się na lekcje,
 • szanuje mienie szkoły,
 • zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo.

Ocena dobra jest oceną wyjściową.

 1. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 • nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej,
 • nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia,
 • nie zawsze zachowuje się odpowiednio,
 • nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie,
 • przejawia niewłaściwą kulturę językowa (czasami przeklina),
 • nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się,
 • nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia.
 1. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 • naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej,
 • zachowuje się nieodpowiednio (często),
 • przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania,
 • arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów,
 • nie okazuje szacunku symbolom szkoły,
 • nie dba o mienie szkoły i innych osób,
 • nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych (zachowuje się niebezpiecznie),
 • przejawia agresję słowną i fizyczną,
 • prowokuje sytuacje konfliktowe.
 1. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 • zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie,
 • poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych,
 • notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki,
 • używa narkotyków, pije alkohol, pali papierosy,
 • samowolnie opuszcza teren szkoły (wagary),
 • dopuszcza się kradzieży,
 • jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także nauczycieli.
 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę kwalifikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najniższej w danym typie szkoły nie kończy jej.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 1. Ocena z zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy po konsultacjach z innymi nauczycielami, pracownikami szkoły oraz uczniami. Ustalona ocena jest oceną ostateczną.
 1. Egzamin klasyfikacyjny
  • Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
  • Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  • Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
  • Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  • Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
  • Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
  • Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
   z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.
  • Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
  • Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych tj.: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia  techniczne i wychowanie fizyczne.
  • Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, który ma formę przede wszystkim zadań praktycznych.
  • Prośbę o wyznaczenie egzaminu składa się na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym semestrze (roku szkolnym).
  • Termin przeprowadzenia egzaminu nie może być późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym semestrze (roku szkolnym). Termin ten powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
  • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ? jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne ? jako członek komisji
 • Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły ? jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 • Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w czasie jednego dnia.
 • W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni ? w charakterze obserwatorów ? rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 • Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne,  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 • Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 • Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 1. Procedury odwołania od oceny, sprawdzian wiadomości i umiejętności

Tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, w przypadku jeśli została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 • Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą zgłosić w terminie dwóch dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, która jest niezgodna z przepisami prawa, a o wstrzymaniu niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 • W przypadku stwierdzenia, że roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych oraz w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ? ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 • Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
  w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 • W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły ? jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
  • Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
   w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  • W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu sprawdzenia prawidłowości wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły ? jako przewodniczący komisji;
 • wychowawca oddziału;
 • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 • pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 • psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 • przedstawiciel rady rodziców.

8) Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

9)  Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający
w szczególności:

 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania sprawdzające;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

10) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego

11)  Z posiedzenia komisji ustalającej ocenę zachowania sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin posiedzenia komisji;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • wynik głosowania;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

12) Protokoły, o których mowa w pkt. 9) i 11), stanowią załączniki do arkusza  ocen ucznia

38. Egzamin poprawkowy

 • Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku śródrocznej lub rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 • Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 • Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły.
 • Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 • Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 • W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

7) Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin:  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; termin egzaminu poprawkowego; imię i nazwisko ucznia; zadania egzaminacyjne;  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

9) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10)Uczeń, który z przyczyn losowych, nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

11) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 12

12)Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu drugiego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. Promowanie takie może mieć miejsce wówczas, gdy uczeń rokuje nadzieje na opanowanie w ciągu kolejnych lat nauki w szkole podstawowej osiągnięć zawartych w podstawie programowej z tych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 1. Zadania dla nauczycieli i wychowawców
  • Nauczycieli obowiązuje:
 • bezwzględne przestrzeganie postanowień wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 • rzetelne sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów za pomocą urozmaiconych, przemyślanych i sprawdzonych form, spełniających ustalone kryteria wymagań
 • przekazanie wychowawcom klas informacji o formach i terminach sprawdzania postępów w nauce z nauczanego przedmiotu, przewidywanych na cały semestr dla danej klasy,
 • przedstawienie uczniom z dwutygodniowym wyprzedzeniem rzetelnej informacji na temat formy pracy klasowej sprawdzającej wiadomości i umiejętności oraz jej zakresu tematycznego,
 • umożliwienie uczniom odwoływania się w sprawach spornych, dotyczących oceniania do wychowawcy danej klasy,
 • na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania każdy nauczyciel tworzy przedmiotowy system oceniania, a kopie dokumentu przedkłada dyrektorowi szkoły,
 • poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o zagrażającej uczniowi ocenie niedostatecznej z nauczanego przedmiotu na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej,
 • poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
  • Wychowawców klas obowiązuje:
 • zapoznanie wychowanków i rodziców z treścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 • pisemne poinformowanie rodziców o zagrażającej uczniowi, wychowankowi ocenie nagannej z zachowania na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną,
 • bieżące informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
 • stały kontakt z rodzicami, reagowanie na brak takiego kontaktu,
 • informowanie dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu obowiązku szkolnego,
 • poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej zachowania na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
 1. Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce
 2. Tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają powiadomieni pisemnie w dzienniczku ucznia o ocenie śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych,
 3. Uczniowie zobowiązani są w ciągu dwóch dni przedstawić wychowawcy podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) przewidywane oceny. W przypadku braku podpisu w wyznaczonym terminie nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniczku ucznia i dzienniku lekcyjnym.
 4. Miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają powiadomieni pisemnie przez nauczyciela danego przedmiotu w dzienniczku ucznia o zagrażającej ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych i nagannej z zachowania. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia winni potwierdzić własnoręcznym podpisem przyjęcie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z nauczania i naganną z zachowania.
 5. W przypadku jawnego naruszenia punktów regulaminu WSO (lub odniesieniu znaczących sukcesów) w przeciągu miesiąca przed klasyfikacją dopuszcza się obniżenie (do nagannej włącznie) lub podwyższenie oceny zachowania w terminie krótszym niż cztery tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Należy natychmiast o tym fakcie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 6. Informowanie pisemne ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych jest obowiązkiem wychowawcy klasy. Zadaniem nauczyciela przedmiotu jest poinformowanie wychowawcy klasy o ocenach ucznia.
 7. Nauczyciel przedmiotu wpisuje do dziennika datę poinformowania uczniów o ocenach śródrocznych i rocznych i potwierdza to własnoręcznym podpisem.

Rozdział IX.

 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Cele edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym

§ 71.

 1. Cele edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim są takie jak dla uczniów zdrowych uczęszczających do szkoły ogólnodostępnej.
 2. Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go ? stosownie do jego możliwości ? w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby oraz, aby:
  • mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie;
  • zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
  • był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie decydowania o sobie;
  • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności.

Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

§ 72.

 1. Podstawą do zorganizowania indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia szkoły ogólnodostępnej niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, są następujące dokumenty:
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • wniosek podpisany przez oboje rodziców.
 2. Podstawą do zorganizowania nauczania indywidualnego dla ucznia szkoły ogólnodostępnej niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, są następujące dokumenty:
  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • wniosek podpisany przez oboje rodziców.
 3. Sposób organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjnych oraz indywidualnego nauczania określają odrębne przepisy.
 4. Dyrektor Szkoły organizuje kształcenie specjalne zapewniając uczniowi:
 • realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • odpowiednie warunki do nauki, sprzęt i środki dydaktyczne.
 1. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obowiązuje ta sama podstawa programowa, co uczniów z normą intelektualną. Realizuje on programy nauczania te same, które obowiązują w danym oddziale tylko odpowiednio dostosowane do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
 2. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne opracowują w formie pisemnej dla każdego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wymagania edukacyjne oraz sposoby i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, które są podstawą oceny jego postępów w nauce.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.
 4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne opracowują w formie pisemnej dla każdego ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się zakres wymagań na poszczególne oceny klasyfikacyjne oraz sposoby i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
 5. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym, realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
 6. Dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym uczęszczającego do Szkoły nauczyciel lub zespół nauczycieli pracujących z danym uczniem opracowuje indywidualny program edukacyjny na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 7. O ustaleniach opisanych w ust.6, 8, 10 nauczyciele informują ucznia i jego rodziców do 30 września każdego roku szkolnego.
 8. Jeden egzemplarz indywidualnych wymagań i zasad oceniania przekazują do 15 września dyrektorowi szkoły.
 9. W przypadku gdy wniosek o organizację nauczania specjalnego lub uwzględnienie opinii poradni wpłynie w trakcie roku szkolnego nauczyciele są zobowiązani do zrealizowania powyższych działań w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
 10. Uczniowie niepełnosprawni z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego powinni mieć możliwość korzystania z podręczników, materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Zwiększenie dotacji celowej na darmowy podręcznik określa rozporządzenie.

Ocenianie , klasyfikacja śródroczna i roczna, promowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

§ 73.

 1. Do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim stosuje się zasady oceniania opisane w ROZDZIALE IX Statutu Szkoły dotyczące uczniów z normą intelektualną.
 2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 5. Nauczyciel ocenia osiągnięcia edukacyjne ucznia niepełnosprawnego w odniesieniu do stopnia realizacji przez niego dostosowanego programu (programu indywidualnego, modyfikacji programowych, aneksu o sposobie realizacji programu).
 6. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym:

1) w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania,

2) w klasach IV-VIII polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. W oddziałach integracyjnych śródroczna i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.
 2. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami tego ucznia.
 3. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim otrzymują świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły na takim samym druku jak pozostali uczniowie danej szkoły. Na arkuszach ocen uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w …..”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
 • Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o 1 rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych.
 • Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, oraz zgody rodziców ucznia.
 1. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje się nie później niż do końca lutego danego roku szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VIII.
 • Wydłużenie etapu edukacyjnego stosuje się do ucznia, u którego niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie treści programowej w czasie przewidzianym w planie nauczania na dany rok szkolny. Treści te uczeń realizuje, o co najmniej jeden rok szkolny dłużej. Zatem na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego etapu edukacyjnego uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego. Szkoła może wydać uczniowi niepełnosprawnemu, któremu wydłużono etap edukacyjny zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.
 • Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
 • W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 • Opinia, o której mowa w ust.13, powinna być wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, w tym poradnie specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, nie wcześniej jednak niż po ukończeniu klasy III.
 • Opinię, o której mowa w ust.13 rodzice ucznia przedkładają Dyrektorowi Szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
 • Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym nie przystępują do sprawdzianu.
 • Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez Dyrektora Komisji Okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły.

Rozdział XI.

 Postanowienia końcowe

§ 74.

 1. Opieką medyczną objęci są uczniowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 75.

 1. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 76.

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Pieczęci imiennych z nazwą pełnionej funkcji używają:

1) Dyrektor Szkoły,

§ 77.

 1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie określonym w ustawie.
 2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.
 3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

Rada Rodziców:                                                                      Dyrektor:

Content | Menu | Access panel